Video Clip Một góc ghi nhận Công Trình Xây Dựng Giáo Xứ Long Châu (Cồn Tròn) - Bùi Chu- Việt Nam cuối năm Quý Tỵ 2013

Video Clip Một góc ghi nhận Công Trình Xây Dựng Giáo Xứ Long Châu (Cồn Tròn) - Bùi Chu- Việt Nam cuối năm Quý Tỵ 2013

Một góc ghi nhận Công Trình Xây Dựng Giáo Xứ Long Châu (Cồn Tròn) -

Bùi Chu- Việt Nam cuối năm Quý Tỵ 2013

Tác giả bài viết: GXLC

Nguồn tin: Longchaubc.net